Tây Bắc Bộ
 (6)

   Đông Bắc Bộ
 (9)

   Đồng bằng sông Hồng
 (10)

   Bắc Trung Bộ
 (6)

   Duyên hải Nam Trung Bộ
 (8)

   Tây Nguyên
 (5)

   Đông Nam Bộ
 (6)

   Tây Nam Bộ
 (13)

   Mã bưu điện Việt Nam
 (2)

   Mã điện thoại Việt Nam
 (0)