Tây Bắc Bộ

Mã bưu điện Hoà Bình mới nhất
Tây Bắc Bộ       8338

Mã bưu điện Hoà Bình mới nhất

Mã bưu điện tỉnh Hoà Bình theo cấu trúc mã bưu điện mới gồm năm (05) chữ số, trong đó hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương, năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Đọc tiếp bài viết
Mã bưu điện Sơn La mới nhất
Tây Bắc Bộ       7620

Mã bưu điện Sơn La mới nhất

Mã bưu điện tỉnh Sơn La theo cấu trúc mã bưu điện mới gồm năm (05) chữ số, trong đó hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương, năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Đọc tiếp bài viết
Mã bưu điện Điện Biên mới nhất
Tây Bắc Bộ       5103

Mã bưu điện Điện Biên mới nhất

Mã bưu điện tỉnh Điện Biên theo cấu trúc mã bưu điện mới gồm năm (05) chữ số, trong đó 2 ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương, năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Đọc tiếp bài viết
Mã bưu điện Lai Châu mới nhất
Tây Bắc Bộ       6108

Mã bưu điện Lai Châu mới nhất

Mã bưu điện tỉnh Lai Châu theo cấu trúc mã bưu điện mới gồm năm (05) chữ số, trong đó 2 ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương, năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Đọc tiếp bài viết
Mã bưu điện Lào Cai mới nhất
Tây Bắc Bộ       6659

Mã bưu điện Lào Cai mới nhất

Mã bưu điện tỉnh Lào Cai theo cấu trúc mã bưu điện mới gồm năm (05) chữ số, trong đó 2 ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương, năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Đọc tiếp bài viết
Mã bưu điện Yên Bái mới nhất
Tây Bắc Bộ       7719

Mã bưu điện Yên Bái mới nhất

Mã bưu điện tỉnh Yên Bái theo cấu trúc mã bưu điện mới gồm năm (05) chữ số, trong đó 2 ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương, năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Đọc tiếp bài viết